1) Definisanje specifikacije i izbor materijala

Prvi korak je komunikacija od Vas kad nama u smislu izbora proizvoda. Sledi definisanje specifikacije koja podrazumeva uzimanje mera sa naše strane, definisanje svih potrebih dimenzija kao prve informacije neophodne za kreiranje ponude

2) Izrada realisticnog 3D modela i ponuda

Nakon neophodnih inputa, naš tim izrađuje 3D model proizvoda kako bi na što realističniji način dočarali šta je ono što ćete dobiti ukoliko se odlučite za kupovinu proizvoda. Uz dizajn crteža sledi zvanična ponuda sa naše strane

3) Potvrda rešenja uz eventualne korekcije

Ukoliko je sve uredu pristupa se narednoj fazi. Kada ima određenih odstupanja i eventualnih korekcija vrši se izmena specifikacije materijala, eventualno kreiranje
novog 3D modela i krajnja potvrda idejnog rešenja kao i roka isporuke sa naše strane.

4) Razrada projekta i izdavanje naloga za proizvodnju

Nakon odobravanja projekta, sve ostalo je naša stvar. Sledi kreiranje proizvodnih naloga u smislu raspodele aktivnosti, kapaciteta i materijala, kako bi se obezbedilo
da se proizvodni tok odvija nesmetano. Sledi proizvodnja.

5) Isporuka i montaža

Nakon proizvodnje sledi definisanje preciznog termina za isporuku i montažu gotovog proizvoda. U preko 90% slučajeva svoju robu smo isporučili u prvobitno definisanom roku. Sama montaža može trajati od jednog do nekoliko dana zavisno od obima posla što je takođe moguće napred precizno definisati.